Změny v registru silničních vozidel od 1.1.2015

Jak už nejspíš víte, od 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Podle dosavadních dostupných kusých informací to bude taková revoluce, že z toho spoustě lidí vstávají hrůzou vlasy. Poněvadž patřím mezi ně, snažil jsem se zjistit, nakolik jde o poplašné zprávy. I navštívil jsem několikrát místní magistrát a dožadoval se něčeho relevantního. Nejprve jsem byl časově odkázán na konec roku 2014 s tím, že neexistují prováděcí předpisy a tudíž nikdo pořádně neví, jak budou procedury probíhat ponovu. To sice nebylo povzbudivé, nicméně pochopitelné. Ovšem ani nyní, kdy se konec roku nachyluje a datum 1.1.2015 je na dohled, se situace nevyjasnila. Vše, co se mi podařilo z odboru dopravy dostat, lze sumarizovat následovně:

1. Nové názvosloví

Dosavadní terminologie, na níž jsme byli zvyklí se zásadně mění. Asi nebudu sám, komu to bude pro pochopení souvislostí dělat potíže. To základní bude takto:

 • Dočasně vyřazená vozidla = vyřazená vozidla
 • Trvale vyřazená vozidla = zaniklá vozidla
 • Členský stát = státy EU, státy EHP a Švýcarské konfederace

2. Důležité lhůty

 • Vozidla v nedokončeném převodu, (tzn. že byla z registrace odhlášená na nového provozovatele/vlastníka, ale dosud nebyla novým nabyvatelem opět přihlášena), je nutno zaregistrovat nejpozději do 30. června 2015.
  Po uplynutí této půlroční lhůty vozidla zaniknou a nebude je možné opětovně zaregistrovat!
  Ani jako veterána? To nikdo nevěděl…
 • Vozidla, která byla k datu 30.6.2013 dočasně vyřazená, tj. byla sice přihlášená, ale měla značky uložené v depozitu, dnem l. ledna 2016 zaniknou, pokud jejich vlastník během roku 2015 registru vozidel oficiálně neoznámí, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití.
 • U vozidel, která byla dočasně vyřazena (depozit) v období od 1.7.2013 do účinnosti zákona, tj. do 31.12.2014, musí vlastník rovněž ve lhůtě jednoho roku oznámit registru vozidel, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití, ale při nesplnění zánik nehrozí. Zato hrozí pokuta, protože nesplnění bude hodnoceno jako přestupek a sazby půjdou údajně až do 50.000 Kč.
 • Nově se bude žádost o zápis změny vlastníka vozidla i ostatní změny v registru podávat do 10 pracovních dnů, a to bez ohledu na to, zda je nebo není vozidlo provozováno.
 • Platnost dokladu o evidenční kontrole je omezena na 14 dní.

3. Další změny

 • Nově se při převodu vozidla nebude provádět samostatné odhlášení a přihlášení. Převod vozidla se bude nadále provádět pouze na jednom místě, a to v místně příslušném registračním místě posledního evidovaného provozovatele. Nikoliv vlastníka, neplést!
  Převod bude společně provádět původní a nový vlastník. Pokud dojde k vzájemnému zastupování, může se tak dít výlučně na základě úředně ověřené plné moci.
 • Technická způsobilost vozidel dovezených z členských států se nebude znova schvalovat, ale bude se přebírat existující shválení členského státu.
 • Lhůta pro provedení technická prohlídky se u nových vozidel dovezených z členských států nebude nadále zkracovat.
 • Při převodu vozidel již v ČR registrovaných se nevyžaduje platná technická prohlídka.
  Plyne z toho, že si nelze dovézt ze zahraničí veterána v krabici?
 • Možnost požádat o vydání registrační značky na přání se odkládá o rok, tedy až od 1.1.2016.

Novelizace zákona, resp. procedur souvisejících s registrací vozidel byla a je obhajována snahou udělat v registru vozidel pořádek. Absence prováděcích předpisů a všelijaké zaručené zprávy však způsobily dojem, že s vaničkou bude vylito i dítě a zejména majitele starších vozidel čekají nepěkné chvíle, neboť dojde k masivní likvidaci auto-moto fondu.
Federace klubů historických vozidel ve snaze své lidi uklidnit vešla v jednání s Ing. Josefem Pokorným, což je toho času ředitel Odboru 150 Ministestva dopravy ČR, (Odbor provozu silničních vozidel), a předestřela mu modelové příklady, v nichž by se veteránisté sami mohli najít. Nejsem si úplně jistý, že dobře míněný záměr byl korunován úspěchem. Jak říkávál můj tchán blahé paměti, to mohl říct řetěz a tele mohlo držet hubu. Ostatně posuďte sami – dále si můžete přečíst, co z ministerstva vypadlo.

Model 1 >>> Mám vozidlo již 10 let v depozitu – co musím učinit a co mi hrozí?
Pokud je k 1.1.2015 vozidlo déle než 18 měsíců v režimu dočasného vyřazení vozidla z registru (hovorově v depozitu), pak se od 1.1.2015 na vozidlo pohlíží jako na vozidlo vyřazené z provozu, (to je nový termín pro dočasné vyřazení, vozidlo vyřazené z provozu je možné opět uvést do provozu, SPZ jsou uloženy u úřadu, doba není časově omezená a musí být nahlášeno kde se vozidlo nachází a za jakým účelem), je však nezbytné do 12 měsíců, (tj. do 31.12.2015), nahlásit úřadu místo, kde se vozidlo nachází a účel využití, pokud se tak nestane, dojde k tzv. zániku vozidla, což je obdoba současného trvalého vyřazení vozidla z registru. U dlouhodobých depozitů je nezbytné do 31.12.2015 oznámit úřadu tyto skutečnosti, jinak je vozidlo nevratně vyřazeno, (zánik vozidla).

Model 2 >>> Mám vozidlo v odhlášce (polopřevodu) na sebe – co musím učinit a co mi hrozí?
Vozidlo, které je k 1.1.2015 v polopřevodu bude po 1.7.2015 považováno za zaniklé (trvale vyřazeno), pokud jeho vlastník nepodá do 30.6.2015 žádost o zápis do registru na svoji osobu, jde o to do tohoto termínu požádat, není rozhodující, kdy bude tento úkon dokončen, není-li požádáno, jde opět o nevratný úkon zániku vozidla.

Model 3 >>> Mám vozidlo v nepropadlém depozitu, tj. méně než 18 měsíců!
Pokud je vozidlo v depozitu do 31.12.2014 méně než 18 měsíců, přechází automaticky do režimu vyřazení z provozu, trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Model 4 >>> Jak provést převod vozidla, které má značky v depozitu?
V depozitu lze vozidlo převádět shodně jako vozidlo registrované, nepředkládá se zelená karta, pravidelná technická prohlídka není pro převod vyžadována ani v případě převodu v depozitu ani při běžném převodu – vozdlo však nesmí být fyzicky provozováno, pokud platnou technickou prohlídku nemá. Evidenční kontrola se při převodu vyžaduje vždy a nesmí být starší 14 dní.

Ohledně problematiky vyřazení vozidla z registru a ohledně zániku vozidla Ing. Pokorný pouze ocitoval znění příslušných paragrafů zákona, (viz přepis §§ 12 a 13 uvedený níže pod tímto odstavcem), čímž do věci další světlo rozhodně nevnesl. Tvrzení FKHV ČR že každý majitel historického vozidla má podle konkrétní situace 6 až 12 měsíců na to, aby se zachoval podle těchto doporučení a pokud tak učiní, může být bez starostí, že by o své vozidlo mohl přijít, resp. pokud nechá věci plavat a nic nepodnikne, pak si může stěžovat jen sám na sebe, je značně iluzorní.


 
§ 12
Vyřazení silničního vozidla z provozu

 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu
a) na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, nebo
b) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události.
(2) Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu.
(3) Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen
a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a
b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.
(4) Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.
(5) Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. Doklady a tabulky podle odstavce 2 k žádosti přiloží, má-li je k dispozici. Odstavce 3 a 4 se nepoužijí.
(6) Bylo-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu podle odstavce 1 písm. b), je vlastník silničního vozidla povinen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silničního vozidla z provozu
a) odevzdat osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,
b) předložit technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu a
c) oznámit údaje podle odstavce 4.
(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud
a) je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a
b) má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly.
(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně s rozhodnutím o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu vrátí vlastníkovi silničního vozidla osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s přidělenou registrační značkou a vyznačí ukončení vyřazení z provozu v technickém průkazu silničního vozidla. Pokud byl použit postup podle § 7c, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí k silničnímu vozidlu registrační značku a vydá tabulky s přidělenou registrační značkou.
 
§ 13
Zánik silničního vozidla
 
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě
a) žádosti vlastníka silničního vozidla, pokud silniční vozidlo
1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků23) bez odstranění svých podstatných částí,
2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo
3. bylo zničeno, nebo
b) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.
(2) Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.
(3) Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo keskutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a). K žádosti přiloží
a) doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě, jedná-li se o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 2,
b) doklad potvrzující zničení silničního vozidla, jedná-li se o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3,
c) technický průkaz silničního vozidla,
d) osvědčení o registraci silničního vozidla a
e) všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.
(4) Doklady a tabulky podle odstavce 3 písm. c) až e) se k žádosti nepřikládají, pokud byly zničeny spolu s vozidlem.
(5) Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) bod 1 ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenci podle zvláštního právního předpisu.
(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu zániku silničního vozidla dále
a) odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a
b) vyznačí v technickém průkazu silničního vozidla záznam o zániku technické způsobilosti vozidla a skončení platnosti technického průkazu.
 


Napadají mne hned dvě situace, v nichž bych si nevěděl rady.

Situace první:
Vlastním vozidlo. Tedy značně staré vozidlo. Už sice neslouží tak jako dřív, ale přece jen má bílé značky a placené povinné ručení. Říkám si, že by nebylo od věci ho zrekonstruovat a třeba převést na veteránské značky. Jenže ouha, pokud to správně chápu, tohle udělat nepůjde. RZ veterána může být přidělena pouze vozidlu, které není v registru vozidel evidováno. Jestliže to moje tam je, musel bych ho nejdříve “zbavit” bílých značek, což je v řeči zákona zánik vozidla, tedy § 13. Jenže (cit.) “obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel” pokud bylo silniční vozidlo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků, anebo bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě, anebo bylo zničeno. O převodu do statutu veterána, oprašovaného mazlíčka, rodinného klenotu ani slovo.

Až do roku 2004 přitom stačilo jednoduše odevzdat registrační značky plus malý techničák a vozidlo odhlásit, zatímco zůstalo doma, ať už třeba na náhradní díly nebo jako perspektivní veterán. Posledních deset let to však už nešlo. Jakmile jste si chtěli vozidlo ponechat a zrušit ho v registru, nebylo to bez dokladu o ekologické likvidaci legálně možně. A nyní se bohužel zdá, že ani s rokem 2015 se v tomto ohledu nic nezmění.

Protože i finta, kterou bylo možno až do konce loňského roku uplatnit, odpřísáhnout, že vozidlo je používáno pro jiný účel, např. jako staveništní bouda, prolézačka či včelín, už je nyní pasé. A to protože se ministerstvo životního prostředí obává poškozování jak jinak než životního prostředí. Ba dokonce nesouhlasí ani s institutem “zničení vozidla”, (§ 13, odst. 2), neboť tvrdí, že v podmínkách geoprostoru našeho státu neexistují žádná taková nebezpečí, jež by dokázala zničit vozidlo natolik, že by jeho vrak posléze nebylo možno předat k ekologicky řádné likvidaci.

Situace druhá:
Koupil jsem z druhé ruky vozidlo, které bych chtěl někdy, až bude čas a milostivá paní dovolí, zrenovovat. Značky jsou už od bývalého majitele v depozitu, provedli jsme formální převod a RZ nadále v depozitu zůstávají. Podle nové úpravy je vozidlo vyřazeno z provozu, (§ 12). Nyní mám 12 měsíců na to, abych renovaci dokončil a vozidlo opět zprovoznil. Rok je ovšem proklatě málo, mně to bude trvat řekněme tak pětkrát déle. Nechci riskovat až padesátitisícovou pokutu, přidržím se tedy litery zákona a každých 12 měsíců ouředně nahlásím, (cit.) “kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití”. Přičemž samozřejmě nebudu lhát. Jednak jsem slušný člověk, jednak jsem si vědom toho, že úředníci mohou přijít na kontrolu.

Problém je, že – opět cituji – “vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor”. Já jsem motor ale vymontoval a poslal ho panu Švaňkovi na generálku a karoserii na vyvaření panu Rejmanovi do Býště. Tím jsem se ovšem dopustil protiprávního jednání. Jsem opravdu zvědav, jak to vysvětlím, až ta úřednická kontrola opravdu přijde!

Závěr je dle mého vcelku jednoznačný. Až na konci června 2015 proběhne jednorázová vlna výmazů, papírově zanikne tisíce vozidel a registr se odplevelí, potěší to bezesporu jeho správce a všechny bývalé majitele, kteří se snaží již delší dobu vyřadit neexistující auto či motorku a bez eko-náležitostí toho nebyli schopni. Už méně nadšena bude kancelář pojistitelů, neboť nepořádek v registru byl oblíbeným leitmotivem obhajoby jejích pokoutních vymahačských rejdů. To vše je vcelku pozitivní.

Jenže 1. červencem 2015 svět nekončí a jak se po něm bude žít nejen pravověrným echt-veteránistům, ale i těm, kterým je líto kousek historie vyhodit a kteří jen – jak se nedávno vyjádřil Fifík – doma silážují pro strýčka příhodu, na to zákonodárce zjevně nepomyslel. Jeden reportér kdysi o Rusku napsal: “Ruské zákony jsou komplikované, nejednoznačné a neúměrně přísné. Kompenzuje se to tím, že se nedodržují.” Zdá se, že v tomhle se Rusku začínáme povážlivě blížit.

* * * * *

Autor: Baky

"Necitlivě jsem vzal za plyn, motorka se postavila na zadní, setřásla mě a po zadním odfrčela do kukuřice. První zkušenost s velkou motorkou. Byla to taková ta podomácku slepená kroska pro drandění po poli a psal se rok 1972. Klukoviny se časem přehouply do závislosti a od té doby mě přes všechny životní peripetie nějaký šílený jednostopý motorový stroj vždy provází."
Příspěvek byl publikován v rubrice Ostatní články se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář