Konstituce Monkey Moto Clubu

Článek 1 – Název, cíl a právní poměry

1)   Monkey Moto Club je volným motorkářským riding klubem, jehož cílem je sdružování osob stejného zájmu a jehož činnost je založena na aktivitě členů a zaměřena na organizaci společných akcí, jejichž hlavní náplní je jízda na minimotocyklech Honda Monkey, jejich odvozeninách a replikách, (dále jen minimoto Monkey).

2)   Monkey Moto Club není občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, nýbrž volným sdružením stejně smýšlejících lidí, kteří se svobodně rozhodli vzdát se v rámci dodržování těchto pravidel části svých osobních svobod ve prospěch klubu jako celku. Jako takový nemá klub právní subjektivitu a sídlo.

3)   Monkey Moto Club nevyvíjí jakékoliv komerční aktivity a je nezávislý na kterémkoliv ekonomickém subjektu.

Článek 2 – Členství

1)   Členem Monkey Moto Clubu se může stát každý plnoprávný občan starší osmnácti let, a to bez ohledu na svůj světový názor, politické přesvědčení, náboženskou víru, barvu pleti, pohlaví a zaměstnání, který

 • je aktivním uživatelem minimota Monkey,
 • se zúčastnil nejméně jedné akce klubu,
 • o členství prokazatelně projevil zájem,
 • nebyl z klubu vyloučen.

2)   Každý člen má právo aktivně se podílet na organizaci, řízení a rozhodování ve věcech klubu s výjimkou pravomocí vyhrazených presidentovi klubu. Hlasy členů mají stejnou váhu.

3)   Člen Monkey Moto Clubu je povinen

 • dodržovat běžné zásady občanského soužití,
 • zdržet se jakýchkoliv projevů a činů, jež by mohly poškodit jméno klubu či vrhnout špatné světlo na ostatní členy klubu,
 • nejméně jedenkrát za půl roku se zúčastnit společné akce,
 • podle dále stanoveného pořadí vykonávat funkci vicepresidenta,
 • podrobit se rozhodnutí presidenta ve sporu mezi členy.

4)   O přijetí člena rozhoduje president klubu. Členství není nárokově uplatnitelné ani při splnění všech podmínek pro přijetí.

5)   Členství zaniká

 • rozhodnutím presidenta o vyloučení, jestliže člen hrubě porušil pravidla klubu,
 • rozhodnutím presidenta o zániku členství na základě většinového názoru, jestliže člen nesplnil povinnou účast nebo jestliže nadále není aktivním uživatelem minimota Monkey,
 • vystoupením člena z klubu, přičemž akt musí být proveden prokazatelně.

6)   Člen, jemuž členství zaniklo, nebo který z klubu vystoupil, může požádat o obnovení členství nejdříve za rok od data zrušení členství, přičemž musí zároveň splňovat podmínky pro přijetí dle čl. 2/1.

Článek 3 – President

1)   V čele klubu stojí president volený všemi členy vždy na dva roky. President je nejvyšší morální autoritou a jeho funkce je čestná, proto ji zpravidla vykonává nejstarší člen klubu.

2)   Do výlučné pravomoci presidenta spadá

 • rozhodnutí o přijetí nového člena klubu, příp. o obnovení členství,
 • rozhodnutí o obsazení funkce vicepresidenta na vlastní žádost člena,
 • rozhodnutí o konečném řešení sporů mezi členy,
 • rozhodnutí o vyloučení člena pro hrubé porušení pravidel klubu.

3)   Svá výlučná rozhodnutí musí president prezentovat vůči členské základně veřejně, prokazatelně a srozumitelně, čímž kultivuje morální rámec klubu.

4)   President formálně rozhoduje i o dalších věcech, k nimž se na základě těchto pravidel vyslovila členská základna.

 Článek 4 – Vicepresident

1)   Výkonným orgánem klubu je vicepresident, jehož funkční období trvá půl roku.

2)   Vicepresident je do funkce instalován rozhodnutím presidenta na základě

 • vlastní žádosti,
 • volby většinovým způsobem všemi členy.

3)   Rozhodnutí o obsazení funkce vicepresidenta musí být učiněno s půlročním předstihem.

4)   O funkci vicepresidenta se může ucházet pouze člen, který ji dosud nevykonával. Totéž platí pro stanovení okruhu členů, z nichž má být vicepresident vybrán volbou.

5)   Ustanovení předcházejícího odstavce přestává platit ve chvíli, kdy se ve funkci vicepresidenta vystřídali všichni členové s výjimkou presidenta klubu.

6)   Úkolem vicepresidenta je zajištění praktické stránky chodu klubu a zorganizování či zajištění alespoň jedné klubové akce.

Článek 5 – Závěrečné ustanovení

1)   Změna těchto pravidel musí být schválena dvoutřetinovou většinou všech členů.

2)   Klub zanikne, pokud počet členů klesne pod pět nebo usnese-li se na tom dvoutřetinová většina všech členů.

 

Publikováno 19.2.2013, aktualizováno 10.3.2013
* * * * *